ارتباط با ما

راههای ارتباطی با روابط عمومی شبکه دو:
آدرس پستی: تهران- کد پستی 1516854411
پیامک روابط عمومی شبکه دو: 300002
شماره گویای روابط عمومی: 27862000
آدرس کانال پیام رسان سروش شبکه دو: https://sapp.ir/tv2_irib

تولید و پخش برنامه های تلویزیونی 

شما بپرسید