امتیاز شما به سریال ایرانی "حکایت‌های کمال"
 • عالی (56.7%)
 • خوب (14.5%)
 • متوسط (6.8%)
 • ضعیف (21.9%)
امتیاز شما به سریال ایرانی "نوار زرد"
 • عالی (63.0%)
 • خوب (15.4%)
 • متوسط (6.1%)
 • ضعیف (15.5%)

تعداد شرکت کنندگان 2069نفر

امتياز شما به سريال ایرانی "مرضیه"؟
 • عالی (47.9%)
 • خوب (21.0%)
 • متوسط (11.4%)
 • ضعیف (19.7%)

تعداد شرکت کنندگان 1594نفر

امتیاز شما به سریال ایرانی "کابینه"
 • عالی (45.6%)
 • خوب (10.4%)
 • متوسط (6.9%)
 • ضعیف (37.2%)

تعداد شرکت کنندگان 597نفر

امتیاز شما به سریال ایرانی "سلام آقای مدیر"
 • عالی (40.0%)
 • خوب (12.6%)
 • متوسط (9.7%)
 • ضعیف (37.8%)

تعداد شرکت کنندگان 2007نفر

امتياز شما به سريال ایرانی "خانواده دکتر ماهان"؟
 • عالی (42.1%)
 • خوب (13.6%)
 • متوسط (11.3%)
 • ضعیف (33.0%)

تعداد شرکت کنندگان 2422نفر

امتیاز شما به سریال ایرانی "دل‌دار"؟
 • عالی (49.8%)
 • خوب (22.4%)
 • متوسط (10.5%)
 • ضعیف (17.2%)

تعداد شرکت کنندگان 8438نفر

امتیاز شما به سریال ایرانی "روزهای بی‌قراری"؟
 • عالی (40.3%)
 • خوب (14.8%)
 • متوسط (11.1%)
 • ضعیف (33.9%)

تعداد شرکت کنندگان 2425نفر

امتیاز شما به سریال ایرانی "بر سر دوراهی"؟
 • عالی (61.3%)
 • خوب (18.8%)
 • متوسط (12.8%)
 • ضعیف (7.1%)

تعداد شرکت کنندگان 58413نفر

امتیاز شما به سریال ایرانی "تاریکی شب، روشنایی روز"؟
 • عالی (51.9%)
 • خوب (13.5%)
 • متوسط (7.6%)
 • ضعیف (27.0%)

تعداد شرکت کنندگان 2884نفر