امتیاز شما به سریال ایرانی "سلام آقای مدیر"
 • عالی (40.0%)
 • خوب (12.6%)
 • متوسط (9.7%)
 • ضعیف (37.8%)

تعداد شرکت کنندگان 2007نفر

امتياز شما به سريال ایرانی "خانواده دکتر ماهان"؟
 • عالی (42.1%)
 • خوب (13.6%)
 • متوسط (11.3%)
 • ضعیف (33.0%)

تعداد شرکت کنندگان 2422نفر

امتیاز شما به سریال ایرانی "دل‌دار"؟
 • عالی (49.8%)
 • خوب (22.4%)
 • متوسط (10.5%)
 • ضعیف (17.2%)

تعداد شرکت کنندگان 8438نفر

امتیاز شما به سریال ایرانی "روزهای بی‌قراری"؟
 • عالی (40.3%)
 • خوب (14.8%)
 • متوسط (11.1%)
 • ضعیف (33.9%)

تعداد شرکت کنندگان 2425نفر

امتیاز شما به سریال ایرانی "بر سر دوراهی"؟
 • عالی (61.3%)
 • خوب (18.8%)
 • متوسط (12.8%)
 • ضعیف (7.1%)

تعداد شرکت کنندگان 58413نفر

امتیاز شما به سریال ایرانی "تاریکی شب، روشنایی روز"؟
 • عالی (51.9%)
 • خوب (13.5%)
 • متوسط (7.6%)
 • ضعیف (27.0%)

تعداد شرکت کنندگان 2884نفر

امتیاز شما به سریال ایرانی "بچه مهندس 2"؟
 • عالی (65.9%)
 • خوب (14.4%)
 • متوسط (5.9%)
 • ضعیف (13.8%)

تعداد شرکت کنندگان 11123نفر

امتياز شما به سريال ايرانی "بی‌قرار"؟
 • عالي (57.8%)
 • خوب (18.7%)
 • متوسط (9.3%)
 • ضعيف (14.2%)

تعداد شرکت کنندگان 7309نفر

امتیاز شما به سریال ایرانی "بازی نقاب ها"؟
 • عالی (60.8%)
 • خوب (17.6%)
 • متوسط (6.5%)
 • ضعیف (15.0%)

تعداد شرکت کنندگان 6887نفر

امتیاز شما به سریال خارجی "ردّ پول"؟
 • عالی (42.7%)
 • خوب (9.3%)
 • متوسط (7.9%)
 • ضعیف (40.0%)

تعداد شرکت کنندگان 517نفر