امتياز شما به سريال ايرانی "بی‌قرار"؟
 • عالي (57.8%)
 • خوب (18.7%)
 • متوسط (9.3%)
 • ضعيف (14.2%)

تعداد شرکت کنندگان 7309نفر

امتیاز شما به سریال ایرانی "بازی نقاب ها"؟
 • عالی (60.8%)
 • خوب (17.6%)
 • متوسط (6.5%)
 • ضعیف (15.0%)

تعداد شرکت کنندگان 6887نفر

امتیاز شما به سریال خارجی "ردّ پول"؟
 • عالی (42.7%)
 • خوب (9.3%)
 • متوسط (7.9%)
 • ضعیف (40.0%)

تعداد شرکت کنندگان 517نفر

امتیاز شما به سریال ایرانی "پدر"؟
 • عالی (79.0%)
 • خوب (11.6%)
 • متوسط (5.0%)
 • ضعیف (4.3%)

تعداد شرکت کنندگان 62626نفر

امتیاز شما به سریال کره ای "بخش قلب"؟
 • عالی (66.6%)
 • خوب (9.0%)
 • متوسط (4.0%)
 • ضعیف (20.4%)

تعداد شرکت کنندگان 2578نفر

امتیاز شما به سریال ایرانی "بچه مهندس 1"؟
 • عالی (74.6%)
 • خوب (15.3%)
 • متوسط (4.2%)
 • ضعیف (5.9%)

تعداد شرکت کنندگان 8481نفر

امتیاز شما به سریال ایرانی "کوبار"؟
 • عالی (59.4%)
 • خوب (19.3%)
 • متوسط (7.4%)
 • ضعیف (13.9%)

تعداد شرکت کنندگان 2122نفر

امتیاز شما به سریال ایرانی "تعطیلات رویایی"؟
 • عالی (64.8%)
 • خوب (18.6%)
 • متوسط (7.2%)
 • ضعیف (9.4%)

تعداد شرکت کنندگان 4472نفر

امتیاز شما به مجموعه نمایشی"کلاه قرمزی"؟
 • عالی (92.8%)
 • خوب (3.5%)
 • متوسط (1.1%)
 • ضعیف (2.6%)

تعداد شرکت کنندگان 10022نفر

امتياز شما به سريال ایرانی "هست ونيست"؟
 • عالي (59.8%)
 • خوب (19.7%)
 • متوسط (9.1%)
 • ضعيف (11.5%)

تعداد شرکت کنندگان 3726نفر