معرفی

دانلود قسمت های اخبار 20:30

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
اخبار 20:30
شبکه دو شبکه زندگی ، سایت ، www.tv2.ir ، پست الکترونیک sima2@irib.ir ، تلفن گویا 27862000
دو شنبه 17 بهمن 1401 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/11/16)
یک شنبه 16 بهمن 1401 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/11/15)
شنبه 15 بهمن 1401 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/11/14)
جمعه 14 بهمن 1401 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/11/13)
پنج شنبه 13 بهمن 1401 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/11/12)
چهار شنبه 12 بهمن 1401 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/11/11)
سه شنبه 11 بهمن 1401 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/11/10)
دو شنبه 10 بهمن 1401 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/11/9)
یک شنبه 9 بهمن 1401 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/11/8)
شنبه 8 بهمن 1401 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/11/7)
جمعه 7 بهمن 1401 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/11/6)
پنج شنبه 6 بهمن 1401 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/11/5)
چهار شنبه 5 بهمن 1401 - 20:30:0
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/11/4)
سه شنبه 4 بهمن 1401 - 20:30:0
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/11/3)
دو شنبه 3 بهمن 1401 - 20:30:0
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/11/2)
یک شنبه 2 بهمن 1401 - 20:30:0
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/11/1)
شنبه 1 بهمن 1401 - 20:30:0
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/10/30)
جمعه 30 دی 1401 - 20:30:0
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/10/29)
پنج شنبه 29 دی 1401 - 20:30:0
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/10/28)
چهار شنبه 28 دی 1401 - 20:30:0
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/10/27)
سه شنبه 27 دی 1401 - 20:30:0
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/10/26)
دو شنبه 26 دی 1401 - 20:30:0
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/10/25)
یک شنبه 25 دی 1401 - 20:30:0
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/10/24)
شنبه 24 دی 1401 - 20:30:0
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/10/23)
جمعه 23 دی 1401 - 20:30:0
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/10/22)
پنج شنبه 22 دی 1401 - 20:30:0
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/10/21)
چهار شنبه 21 دی 1401 - 20:30:0
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/10/20)
سه شنبه 20 دی 1401 - 20:30:0
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/10/18)
یک شنبه 18 دی 1401 - 20:30:0
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/10/17)
شنبه 17 دی 1401 - 20:30:0
6 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/10/16)
جمعه 16 دی 1401 - 20:30:0
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/10/15)
پنج شنبه 15 دی 1401 - 20:30:0
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/10/14)
چهار شنبه 14 دی 1401 - 20:30:0
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/10/13)
سه شنبه 13 دی 1401 - 20:30:0
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/10/12)
دو شنبه 12 دی 1401 - 20:30:0
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/10/11)
یک شنبه 11 دی 1401 - 20:30:0
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/10/10)
شنبه 10 دی 1401 - 20:30:0
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/10/9)
جمعه 9 دی 1401 - 20:30:0
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/10/8)
پنج شنبه 8 دی 1401 - 20:30:0
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/10/7)
چهار شنبه 7 دی 1401 - 20:30:0
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/10/6)
سه شنبه 6 دی 1401 - 20:30:0
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/10/5)
دو شنبه 5 دی 1401 - 20:30:0
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/10/4)
یک شنبه 4 دی 1401 - 20:30:0
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/10/3)
شنبه 3 دی 1401 - 20:30:0
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/10/1)
پنج شنبه 1 دی 1401 - 20:30:0
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/9/30)
چهار شنبه 30 آذر 1401 - 20:30:0
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/9/29)
سه شنبه 29 آذر 1401 - 20:30:0
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/9/28)
دو شنبه 28 آذر 1401 - 20:30:0
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/9/27)
یک شنبه 27 آذر 1401 - 20:30:0
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/9/26)
شنبه 26 آذر 1401 - 20:30:0
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/9/22)
سه شنبه 22 آذر 1401 - 20:30:0
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/9/21)
دو شنبه 21 آذر 1401 - 20:30:0
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/9/20)
یک شنبه 20 آذر 1401 - 20:30:0
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/9/19)
شنبه 19 آذر 1401 - 20:30:0
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/9/18)
جمعه 18 آذر 1401 - 20:30:0
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/9/17)
پنج شنبه 17 آذر 1401 - 20:30:0
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/9/16)
چهار شنبه 16 آذر 1401 - 20:30:0
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/9/15)
سه شنبه 15 آذر 1401 - 20:30:0
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/9/14)
دو شنبه 14 آذر 1401 - 20:30:0
25 دقیقه

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها