اخبار 20:30

برچسب :

معرفی

در این بخش خبری، متفاوت‌ترین و جذاب‌ترین موضوعات خبری مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد. این بخش خبری با مدت زمان 15 تا 20 دقیقه‌، هر شب ساعت 20:30 از شبکه دو پخش می‌شود.

 

دانلود قسمت های اخبار 20:30

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
اخبار 20:30
شبکه دو شبکه زندگی ، سایت ، www.tv2.ir ، پست الکترونیک sima2@irib.ir ، تلفن گویا 27862000
یک شنبه 14 خرداد 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/3/12)
جمعه 12 خرداد 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/3/11)
پنج شنبه 11 خرداد 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/3/10)
چهار شنبه 10 خرداد 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/3/9)
سه شنبه 9 خرداد 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/3/8)
دو شنبه 8 خرداد 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/3/7)
یک شنبه 7 خرداد 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/3/6)
شنبه 6 خرداد 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/3/5)
جمعه 5 خرداد 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/3/4)
پنج شنبه 4 خرداد 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/3/3)
چهار شنبه 3 خرداد 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/3/2)
سه شنبه 2 خرداد 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/3/1)
دو شنبه 1 خرداد 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/2/31)
یک شنبه 31 اردیبهشت 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/2/30)
شنبه 30 اردیبهشت 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/2/29)
جمعه 29 اردیبهشت 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/2/28)
پنج شنبه 28 اردیبهشت 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/2/27)
چهار شنبه 27 اردیبهشت 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/2/26)
سه شنبه 26 اردیبهشت 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/2/25)
دو شنبه 25 اردیبهشت 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/2/24)
یک شنبه 24 اردیبهشت 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/2/22)
جمعه 22 اردیبهشت 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/2/21)
پنج شنبه 21 اردیبهشت 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/2/19)
سه شنبه 19 اردیبهشت 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/2/18)
دو شنبه 18 اردیبهشت 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/2/17)
یک شنبه 17 اردیبهشت 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/2/16)
شنبه 16 اردیبهشت 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/2/15)
جمعه 15 اردیبهشت 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/2/14)
پنج شنبه 14 اردیبهشت 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/2/13)
چهار شنبه 13 اردیبهشت 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/2/12)
سه شنبه 12 اردیبهشت 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/2/11)
دو شنبه 11 اردیبهشت 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/2/10)
یک شنبه 10 اردیبهشت 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/2/9)
شنبه 9 اردیبهشت 1402 - 20:29:40
28 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/2/7)
پنج شنبه 7 اردیبهشت 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/2/6)
چهار شنبه 6 اردیبهشت 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/2/5)
سه شنبه 5 اردیبهشت 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/2/1)
جمعه 1 اردیبهشت 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/1/31)
پنج شنبه 31 فروردین 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/1/30)
چهار شنبه 30 فروردین 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/1/29)
سه شنبه 29 فروردین 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/1/28)
دو شنبه 28 فروردین 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/1/27)
یک شنبه 27 فروردین 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/1/26)
شنبه 26 فروردین 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/1/25)
جمعه 25 فروردین 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/1/24)
پنج شنبه 24 فروردین 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/1/23)
چهار شنبه 23 فروردین 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/1/22)
سه شنبه 22 فروردین 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/1/21)
دو شنبه 21 فروردین 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/1/20)
یک شنبه 20 فروردین 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/1/18)
جمعه 18 فروردین 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/1/16)
چهار شنبه 16 فروردین 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/1/15)
سه شنبه 15 فروردین 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/1/14)
دو شنبه 14 فروردین 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/1/7)
دو شنبه 7 فروردین 1402 - 19:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/1/6)
یک شنبه 6 فروردین 1402 - 19:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/1/5)
شنبه 5 فروردین 1402 - 19:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/1/4)
جمعه 4 فروردین 1402 - 19:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/1/3)
پنج شنبه 3 فروردین 1402 - 19:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1402/1/2)
چهار شنبه 2 فروردین 1402 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/12/29)
دو شنبه 29 اسفند 1401 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/12/27)
شنبه 27 اسفند 1401 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/12/26)
جمعه 26 اسفند 1401 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/12/25)
پنج شنبه 25 اسفند 1401 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/12/24)
چهار شنبه 24 اسفند 1401 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/12/23)
سه شنبه 23 اسفند 1401 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/12/22)
دو شنبه 22 اسفند 1401 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/12/21)
یک شنبه 21 اسفند 1401 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/12/20)
شنبه 20 اسفند 1401 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/12/19)
جمعه 19 اسفند 1401 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/12/18)
پنج شنبه 18 اسفند 1401 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/12/17)
چهار شنبه 17 اسفند 1401 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/12/16)
سه شنبه 16 اسفند 1401 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/12/15)
دو شنبه 15 اسفند 1401 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/12/14)
یک شنبه 14 اسفند 1401 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/12/13)
شنبه 13 اسفند 1401 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/12/12)
جمعه 12 اسفند 1401 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/12/11)
پنج شنبه 11 اسفند 1401 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/12/10)
چهار شنبه 10 اسفند 1401 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/12/9)
سه شنبه 9 اسفند 1401 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/12/8)
دو شنبه 8 اسفند 1401 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/12/7)
یک شنبه 7 اسفند 1401 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/12/6)
شنبه 6 اسفند 1401 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/12/5)
جمعه 5 اسفند 1401 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/12/4)
پنج شنبه 4 اسفند 1401 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/12/3)
چهار شنبه 3 اسفند 1401 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/12/2)
سه شنبه 2 اسفند 1401 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/12/1)
دو شنبه 1 اسفند 1401 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/11/30)
یک شنبه 30 بهمن 1401 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/11/29)
شنبه 29 بهمن 1401 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/11/28)
جمعه 28 بهمن 1401 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/11/27)
پنج شنبه 27 بهمن 1401 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/11/26)
چهار شنبه 26 بهمن 1401 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/11/25)
سه شنبه 25 بهمن 1401 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/11/23)
یک شنبه 23 بهمن 1401 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/11/22)
شنبه 22 بهمن 1401 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/11/21)
جمعه 21 بهمن 1401 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/11/20)
پنج شنبه 20 بهمن 1401 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/11/19)
چهار شنبه 19 بهمن 1401 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/11/18)
سه شنبه 18 بهمن 1401 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/11/17)
دو شنبه 17 بهمن 1401 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/11/16)
یک شنبه 16 بهمن 1401 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/11/15)
شنبه 15 بهمن 1401 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/11/14)
جمعه 14 بهمن 1401 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/11/13)
پنج شنبه 13 بهمن 1401 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/11/12)
چهار شنبه 12 بهمن 1401 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/11/11)
سه شنبه 11 بهمن 1401 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/11/10)
دو شنبه 10 بهمن 1401 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/11/9)
یک شنبه 9 بهمن 1401 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/11/8)
شنبه 8 بهمن 1401 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/11/7)
جمعه 7 بهمن 1401 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/11/6)
پنج شنبه 6 بهمن 1401 - 20:29:40
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/11/5)
چهار شنبه 5 بهمن 1401 - 20:30:0
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/11/4)
سه شنبه 4 بهمن 1401 - 20:30:0
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/11/3)
دو شنبه 3 بهمن 1401 - 20:30:0
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/11/2)
یک شنبه 2 بهمن 1401 - 20:30:0
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/11/1)
شنبه 1 بهمن 1401 - 20:30:0
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/10/30)
جمعه 30 دی 1401 - 20:30:0
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/10/29)
پنج شنبه 29 دی 1401 - 20:30:0
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/10/28)
چهار شنبه 28 دی 1401 - 20:30:0
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/10/27)
سه شنبه 27 دی 1401 - 20:30:0
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/10/26)
دو شنبه 26 دی 1401 - 20:30:0
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/10/25)
یک شنبه 25 دی 1401 - 20:30:0
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/10/24)
شنبه 24 دی 1401 - 20:30:0
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/10/23)
جمعه 23 دی 1401 - 20:30:0
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/10/22)
پنج شنبه 22 دی 1401 - 20:30:0
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/10/21)
چهار شنبه 21 دی 1401 - 20:30:0
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/10/20)
سه شنبه 20 دی 1401 - 20:30:0
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/10/18)
یک شنبه 18 دی 1401 - 20:30:0
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/10/17)
شنبه 17 دی 1401 - 20:30:0
6 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/10/16)
جمعه 16 دی 1401 - 20:30:0
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/10/15)
پنج شنبه 15 دی 1401 - 20:30:0
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/10/14)
چهار شنبه 14 دی 1401 - 20:30:0
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/10/13)
سه شنبه 13 دی 1401 - 20:30:0
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/10/12)
دو شنبه 12 دی 1401 - 20:30:0
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/10/11)
یک شنبه 11 دی 1401 - 20:30:0
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/10/10)
شنبه 10 دی 1401 - 20:30:0
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/10/9)
جمعه 9 دی 1401 - 20:30:0
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/10/8)
پنج شنبه 8 دی 1401 - 20:30:0
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/10/7)
چهار شنبه 7 دی 1401 - 20:30:0
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/10/6)
سه شنبه 6 دی 1401 - 20:30:0
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/10/5)
دو شنبه 5 دی 1401 - 20:30:0
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/10/4)
یک شنبه 4 دی 1401 - 20:30:0
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/10/3)
شنبه 3 دی 1401 - 20:30:0
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/10/1)
پنج شنبه 1 دی 1401 - 20:30:0
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/9/30)
چهار شنبه 30 آذر 1401 - 20:30:0
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/9/29)
سه شنبه 29 آذر 1401 - 20:30:0
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/9/28)
دو شنبه 28 آذر 1401 - 20:30:0
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/9/27)
یک شنبه 27 آذر 1401 - 20:30:0
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/9/26)
شنبه 26 آذر 1401 - 20:30:0
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/9/22)
سه شنبه 22 آذر 1401 - 20:30:0
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/9/21)
دو شنبه 21 آذر 1401 - 20:30:0
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/9/20)
یک شنبه 20 آذر 1401 - 20:30:0
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/9/19)
شنبه 19 آذر 1401 - 20:30:0
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/9/18)
جمعه 18 آذر 1401 - 20:30:0
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/9/17)
پنج شنبه 17 آذر 1401 - 20:30:0
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/9/16)
چهار شنبه 16 آذر 1401 - 20:30:0
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/9/15)
سه شنبه 15 آذر 1401 - 20:30:0
25 دقیقه
اخبار 20:30 (1401/9/14)
دو شنبه 14 آذر 1401 - 20:30:0
25 دقیقه

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها